Selecteren en aanmelden

Het Veiligheidshuis werkt vraaggericht. Medewerkers van (keten)partners van het Veiligheidshuis kunnen een persoon, gezin of groep via dit formulier digitaal aanmelden. Burgers kunnen geen aanmelding doen. We krijgen aanmeldingen uit alle hoeken van de provincie en van vele partners zoals sociale wijk- en gebiedsteams, gemeenten, politie, gevangeniswezen, corporaties, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de GGZ, VNN, Fier, Zienn, het Leger des Heils, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulp en Reclassering. 

Het Veiligheidshuis kan worden ingevlogen bij complexe multi-problematiek waarbij op het niveau van het probleem, de reikwijdte, de samenwerking en aanpak sprake is van een aantal kenmerken. Een casus of situatie hoeft niet aan alle kenmerken te voldoen. Wel zal in ieder geval sprake moeten zijn van 1 of meerdere van de genoemde problemen. 

  • Probleem:  er is sprake van bedreiging, geweld, het plegen van strafbare feiten, overlast, maatschappelijke onrust, maatschappelijke teloorgang, verstoring van de openbare orde en/of de veiligheid van de persoon (en zijn of haar omgeving) is in het geding.
  • Reikwijdte: oorzaken van de problemen liggen op meerdere leefgebieden, er is samenhang met problemen van andere personen, het is een gemeente overstijgende casus en/of het gaat om een persoon uit een top X.
  • De samenwerking: het is nodig om interventies vanuit meerder organisaties/ketens in te zetten, verbinding te leggen tussen lokale en bovenlokale partners en/of met een brede blik naar de casus te kijken vanuit een onafhankelijke positie.
  • Aanpak: het is nodig om dwang en drang maatregelen in te zetten (vaak in combinatie met zorg) vanuit een systeemgerichte benadering, mogelijk aangevuld met een gebiedsgerichte en/of groepsgerichte benadering. 

 

Het uitgangspunt is: wat lokaal kan, lokaal houden of naar lokaal (over)brengen, tenzij:  sprake is van (een combinatie van) veiligheidsproblemen (geweld, overlast, aantasting OOV, criminaliteit, veiligheid omgeving en/of persoon in het geding), waarbij de achterliggende problematiek complex is en op meerdere leefgebieden speelt en interventies uit de justitiele-, zorg- en gemeentenhoek nodig zijn om de situatie beheersbaar te maken. Andere optionele kenmerken waarom een zaak kan worden opgeschaald naar het Veiligheidshuis zijn: 

  • de veiligheidsproblematiek is gemeente-overstijgend en/of
  • de aanpak vergt specifieke kennis en expertise ten aanzien van de doelgroep, zoals overlastgevende Antillianen, verwarde personen, mensenhandel, Jihadisme en/of
  • er is stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partijen, er zijn conflicterende belangen en/of
  • er is geen zicht op een effectieve oplossing en/of;
  • er is een hoog veiligheidsrisico voor de persoon zelf of diens omgeving.

 

Via de link "wanneer vlieg ik het Veiligheidshuis Fryslân in?" kom je bij een selectie-instrument dat een handvat geeft om in te schatten of een casus of situatie 'geschikt' is voor het Veiligheidshuis. Dit selectie-instrument kun je digitaal invullen. Als een casus of situatie (misschien) geschikt is verzoeken we je gebruik te maken van onderstaand online aanmeldformulier of contact met ons op te nemen.

Online aanmeldformulier