Opname en verblijf met dwang

Dwang in de zorg is een interessante website waar informatie is te vinden over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, direct betrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten & plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.

Gedwongen opnames en gedwongen zorg zijn alleen mogelijk in instellingen met een Bopz-aanmerking. Het gaat om psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. De volledige lijst is digitaal te vinden in de Staatscourant.  Een vrijwillige opname is binnen deze instellingen ook mogelijk. Dit is echter in de praktijk veelal niet van toepassing voor de doelgroep volgens de definitie die in dit kader wordt gehanteerd.

Er is  tevens een breed scala van verschillende verblijfsmogelijkheden in Friesland  (geen BOPZ locaties) elk met een bepaald therapeutisch klimaat, veiligheid niveau en geschiktheid voor een bepaalde doelgroep en/of fase van de behandeling. Elk ook met bepaalde exlusiecriteria. Deze  lijst Opnamemogelijkheden.pdf  geeft een beeld in de diversiteit van opnamemogelijkheden. De lijst is overigens niet volledig.

De geneesheer-directeuren van genoemde instellingen zi jn verantwoordelijk voor eventuele plaatsing binnen die instelling. Voor BOPZ-opnamen vanuit de openbare ruimte via de crisisdienst van GGZ Friesland , heeft GGZ Friesland een opnameplicht en daarmee een belangrijke regievoerende rol. GGZ Friesland is voor een overplaatsing naar een andere (BOPZ) instelling afhankelijk van die andere instelling.