Informatie-uitwisseling en privacy

Samenwerken in een persoongerichte aanpak betekent het delen van informatie, kennis en ervaringen rond de persoon en diens sociale omgeving. Omdat er bij de aanpak van mensen met verward gedrag vaak sprake is van partners met een beroepsgeheim, is het niet altijd duidelijk welke gegevens onder welke voorwaarden en omstandigheden mogen worden uitgewisseld. Het uitwisselen van gegevens over mensen is door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan duidelijke regels gebonden. Dat geldt voor alle gegevens, maar voor medische gegevens in het bijzonder.

Om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aan de regels voor de eigen beroepsgroep moet de ‘cliënt’ in eerste aanleg toestemming geven voor het uitwisselen van informatie. Richtlijnen die hierbij zijn:

 • Vertel welke informatie wordt uitgewisseld, met wie en met welk doel.
 • Deel gegevens alleen met de genoemde personen en voor het genoemde doel.
 • Bespreek welke gevolgen de uitwisseling voor de betrokkene kan hebben.
 • Geef ook voorlichting over het recht op inzage van de verslaglegging en
 • de manier waarop een klacht kan worden ingediend.

 

Wanneer iemand geen toestemming geeft om gegevens over hem of haar te delen met anderen, geldt voor de meeste partners: “geen gegevens delen, tenzij...” Gegevens uitwisselen zonder toestemming kan dus wel in bepaalde gevallen. Bij verwarde personen volgens de vastgestelde definitie van het Friese Veilighiedsprogramma zal dit relatief vaker het geval zijn. Over het algemeen geldt dat het beroepsgroep mag worden doorbroken wanneer:

 • Alles in het werk is gesteld om toestemming van de cliënt te krijgen om het geheim te doorbreken;
 • De geheimhouding ernstige schade of gevaar voor de persoon zelf of een ander oplevert;
 • De zwijgplicht de betrokkene in gewetensnood brengt;
 • Er geen andere manier is om het probleem op te lossen dan door het geheim te doorbreken;
 • Het vrijwel zeker is dat door geheimdoorbreking schade aan de persoon zelf of een ander wordt voorkomen;
 • Het geheim zo min mogelijk wordt geschonden.

 

Voor de informatie-uitwisseling bij ketenoverstijgende complexe veiligheidsproblematiek onder procesregie van het Veiligheidshuis ligt er een concept-privacyconvenant. Verwachting is dat deze in het derde kwartaal van 2016 wordt bekrachtigd. 

De dossiers  waarin het  Veiligheidshuis de procesregie voert, worden geregistreerd in registratiesysteem van het Veiligheidshuis GCOS.

Meer informatie over privacy is te vinden op de website van het CCV.