Het Zorg- en Veiligheidshuis

 

 

Bij (dreigende) escalatie van een persoon met verward gedrag ligt de procesregie  in de AVE 3 of AVE 4 ‘kolom’. De procesregie in de AVE 3 ‘kolom’ ligt veelal bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis stemt altijd nauw af met de afdeling Openbare orde en veiligheid, evenals de sociale (gebieds)teams in de betreffende gemeente.

 

Wanneer het Zorg- en Veiligheidshuis ?

Uitgangspunt is:  wat lokaal kan, lokaal houden of naar lokaal (over)brengen. Voorliggend aan het Zorg- en Veiligheidshuis zijn dan ook:

 • de wijk- en gebiedsteams;
 • sociale teams;
 • functionarissen die lokaal een coördinerende en regisserende taak hebben (bij veiligheidsproblematiek), denk aan beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid.

 

tenzij:

 • sprake is van (een combinatie van) veiligheidsproblemen (geweld, overlast, aantasting OOV, criminaliteit, maatschappelijke teloorgang, veiligheid omgeving en/of persoon is in het geding);
 • de achterliggende problematiek complex en op meerdere leefgebieden speelt;
 • een ketenoverstijgende aanpak nodig is om de veiligheidsproblemen beheersbaar te maken.

 

Bij mensen met verward gedrag zal het veelal gaan om mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg of mensen die op het moment zelf een strafrechtselijke titel of forensische zorg nodig hebben. 

Aanvullende kenmerken  (let op ! er hoeft niet sprake te zijn van alle kenmerken)  die maken dat een zaak kan worden opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis zijn:

 • de veiligheidsproblematiek is gemeente-overstijgend en/of;
 • de aanpak vergt specifieke kennis en expertise ten aanzien van een groep of verschijningsvorm,  denk bijvoorbeeld aan mensen met een niet westerse migratie-achtergrond, personen met verward gedrag die de veiligheid buitensporig aantasten, mensenhandel, Jihadisme en/of;
 • er is stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partijen, er conflicterende belangen en/of
 • er is geen zicht op een effectieve oplossing en/of;
 • er is een hoog veiligheidsrisico voor de persoon zelf of diens omgeving is.

 

Professionals kunnen een persoon of gezin digitaal aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Het selectie-instrument "wanneer vlieg ik het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân in",  biedt een handvat om in te schatten of een casus/situatie 'geschikt' is voor het Zorg- en Veiligheidshuis.
Het Zorg- en Veiligheidshuis stemt bij een aangemelde zaak altijd nauw af met de afdeling openbare orde en veiligheid van de betreffende gemeente, en het lokale sociale- of wijkteam.

Advies en ondersteuning of procesregie
Het Zorg- en Veiligheidshuis kan een casus vanuit verschillende ‘rollen’  oppakken.
1. geven van advies en ondersteuning; meekijken en –denken vanaf de zijlijn;
2. voeren van procesregie middels maatwerk. 

Bij advies gaat het om korte vragen over de aanpak van complexe problematiek op het grensvlak van het sociale- en veiligheidsdomein. Bij ondersteuning schuift het Zorg- en Veiligheidshuis veelal aan en kijkt en denkt op inhoud en proces mee  in de casus, waarbij de regie blijft liggen in het lokale veld of bij een organisatie. 

Een kerntaak van het Zorg- en Veiligheidshuis is het voeren van procesregie op complexe veiligheidscasuïstiek (<0,5% van de Friese huishoudens) waarbij direct betrokken professionals worden samengebracht, informatie wordt gedeeld, een gezamenlijk plan van aanpak wordt gemaakt en er wordt gestuurd op de realisatie van dat plan. De procesregisseur is daarbij de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.  Er wordt maatwerk geleverd.