Advies, ondersteuning, regie en ontwikkeling

Het Zorg- en Veiligheidshuis kan vanuit verschillende ‘rollen’ betrokken worden bij een casus of situatie.  De ene keer kijken we alleen mee en geven advies, de andere keer nemen we (tijdelijk) de regie. Dit verschilt per situatie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân kent vijf functies.

Adviseren
Adviseren en informatieverstrekking ten aanzien van sociale veiligheid. Het gaat om vragen van uitvoerende professionals, beleidsambtenaren en bestuurders over de aanpak van concrete casuïstiek op het grensvlak van het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Het Zorg- en Veiligheidshuis is laagdrempelig beschikbaar voor adviesvragen. Vragen kunnen zijn: ‘Is deze persoon bekend bij het Zorg- en Veiligheidshuis?’ ‘Bij wie moet ik zijn?’ ‘Heb je tips of informatie?’ ‘Wat zijn jullie ervaringen?’ Met deze advisering maakt het Zorg- en Veiligheidshuis haar netwerk en kennis beschikbaar voor professionals. In een adviesgesprek kan het Zorg- en Veiligheidshuis aan de orde stellen of een casus mogelijk geschikt is om aan te melden bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis houdt geen inhoudelijke registratie bij van adviesgesprekken.

Ondersteunen
Op inhoud en proces meekijken en meedenken in casussen van mensen met meervoudige complexe problematiek die de sociale veiligheid (buitensporig) aantasten waarbij de regie blijft liggen in het lokale veld.

Als het Zorg- en Veiligheidshuis kiest voor de inzet van haar ondersteuningsfunctie, dan wordt in afstemming met de melder beoordeeld welke vorm van ondersteuning het meest passend is. Dit kan zijn: gerichte advisering of aanschuiven en meekijken met een lokaal overleg, waarbij kennis, expertise en vaardigheden worden overgebracht. De ondersteuning is er op gericht waar mogelijk de regie in lokale netwerken te behouden. Bij ondersteuning wordt in het Zorg- en Veiligheidshuis op persoonsnaam een dossier bijgehouden.

Procesregie voeren
Het voeren van procesregie op complexe casuïstiek (<0,5% van de Friese huishoudens) waarbij partijen worden samengebracht, informatie wordt gedeeld, een gezamenlijk plan van aanpak wordt gemaakt en er wordt gestuurd op de realisatie van dat plan. De procesregisseur is daarbij de verbindende schakel tussen de verschillende partijen. Het gaat om het komen tot een persoongerichte aanpak op maat.

Voor een melding bij het Zorg- en Veiligheidshuis is een aanmeldformulier op de website beschikbaar. Bij een melding voert het Zorg- en Veiligheidshuis in afstemming met de melder een eerste inventarisatie uit. Samen wordt gekeken of het Zorg- en Veiligheidshuis kan volstaan met ondersteuning of dat de problematiek zodanig zwaar is dat de procesregie wordt overgenomen door het Zorg- en Veiligheidshuis. Bij het voeren van de procesregie wordt in het Zorg- en Veiligheidshuis op persoonsnaam een dossier bijgehouden.

Signaleren & adresseren
Escalatie van individuele casuïstiek bij blijvende stagnatie in de casus en het overstijgend in beeld brengen van trends, knelpunten, leemtes en misstanden op het terrein van sociale veiligheid en deze bij de juiste partners/het juiste gremium adresseren.

Belangrijke trends worden onder andere geadresseerd in de Bestuurscommissie en tijdens de periodieke brede Bestuurlijke Conferenties van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Ontwikkelen
Deelname aan projecten of beleidsvoorbereiding waarbij kennis en expertise wordt ingebracht over de ketenoverstijgende aanpak van complexe sociale veiligheids-problematiek, dan wel het in opdracht van de Bestuurscommissie op projectbasis faciliteren van het integraal afstemmen van initiatieven/activiteiten op beleids- en/of strategisch niveau. Dit ten behoeve van de versterking van de ketenoverstijgende aanpak van complexe sociale veiligheidsproblematiek. Een voorbeeld van een onderwerp dat het Zorg- en Veiligheidshuis vanuit de ontwikkelfunctie heeft opgepakt is de aanpak van mensen van verward gedrag, dat onder andere heeft geleid tot een Veiligheidshandboek. 

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau